Privacy Wetgeving Wax Care Amsterdam

Inleiding
Wax Care neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen we je uit welke gegevens we verwerken en hoe we datdoen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen via info@waxcare.nl.

Wie is Wax Care?
Wax Care is de eenmanszaak Wax Care Amsterdam, kantoorhoudende te Antillenstraat 43, 1058 GZ Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34335659.

Wax Care is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Wax Care de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Wax Care jouw gegevens?
Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Wax Care persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Wax Care voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Wax Care worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie
Doeleinde: verlenen van de dienst zelf
Gegevens: naam, mailadres, telefoonnummer, financiële gegevens, gegevens die nodig zijn om de dienst te verlenen
Grondslag: uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen we jouw persoonsgegevens?
Wax Care heeft gegevens van jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Wax Care over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hier toe doen bij Wax Care. Je kunt verzoeken dat Wax Care je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Wax Care te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van Bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het 'gerechtvaardigd belang' van Wax Care of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Wax Care te verkrijgen. Wax Care zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die op eenvoudige wijze in andere gangbare, digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht de toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent dan wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Wax Care je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Wax Care
Een verzoek kan gestuurd worden naar info@waxcare.nl. Wax Care zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Wax Care een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Wax Care je verzoek afwijst, zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens
De gegevens kunnen worden doorgegeven aan verwerkers.Het kan zijn dat Wax Care verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Kan dit Privacy statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. We adviseren je daarom regelmatig het Privacy statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Wax Care je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@waxcare.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Wax Care jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@waxcare.nl. Daarnaast kun je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.